Tempur Sealy International Inc (TPX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 455 700 624 500 348 800 189 500 100 500 151 400
Amortyzacja 127 100 113 200 98 000 89 700 87 100 81 300
Zmiana stanu należności 3 100 35 800 11 700 50 500 3 800 -27 400
Zmiana stanu zapasów 91 100 151 800 51 600 38 200 39 300 -13 800
Zmiana stanu gotówki -231 300 235 700 100 19 100 3 900 -23 800
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 378 800 723 100 654 700 314 800 207 500 222 900
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -306 500 -123 300 -111 300 -88 200 -73 600 -129 100
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -315 300 -554 800 -146 600 -90 200 -71 200 -62 100
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -279 100 76 500 -522 600 -203 200 -107 000 -175 200