Tempur Sealy International Inc (TPX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 300 700 65 000 64 900 45 800 41 900
Inwestycje krótkoterminowe 91 500 207 600 202 800 215 800 64 800
Należności 419 500 383 700 372 000 321 500 317 700
Zapasy 463 900 312 100 260 500 222 300 183 000
Pozostałe aktywa obrotowe 91 500 207 600 202 800 215 800 64 800
Aktywa obrotowe razem 1 275 600 968 400 900 200 805 400 607 400
Inwestycje długotrminowe 3 047 800 2 340 200 2 161 600 1 910 000 2 086 600
Rzeczowe aktywa trwałe 583 500 507 900 435 800 420 800 435 100
Wartość firmy 1 107 400 766 300 732 300 723 000 733 100
Wartości niematerialne 750 900 630 100 641 400 649 300 667 400
Pozostałe aktywa trwałe 111 800 118 100 92 600 94 300 227 400
Aktywa razem 4 323 400 3 308 600 3 061 800 2 715 400 2 694 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 432 000 324 100 251 700 253 000 241 200
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 53 000 43 900 37 400 47 100 72 400
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 568 400 606 800 484 200 368 900 263 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 053 400 974 800 773 300 669 000 576 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 278 500 1 323 000 1 502 600 1 599 100 1 680 700
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 140 300 131 800 118 000 112 300 207 400
Udziały niekontrolujące 9 200 9 900 900 2 900 2 200
Zobowiązania razem 4 037 600 2 805 000 2 702 300 2 500 800 2 581 500
Akcje zwykłe 197 000 207 900 218 000 217 600 216 000
Zyski (straty) zatrzymane 2 604 900 2 045 600 1 703 300 1 513 800 1 416 200
Akcje własne -2 844 700 -2 096 800 -1 832 800 -1 737 000 -1 737 200
Kapitał własny 285 800 503 600 359 500 214 600 112 500
Pasywa razem 4 323 400 3 308 600 3 061 800 2 715 400 2 694 000