Tapestry Inc (TPR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(1 lip 2017)
Zysk (strata) netto 936 000 856 300 834 200 -652 100 643 400 397 500 591 000
Amortyzacja 182 200 195 300 218 700 248 300 268 200 260 300 212 800
Zmiana stanu należności -40 800 52 100 6 900 -104 800 -16 000 46 100 22 800
Zmiana stanu zapasów -74 700 259 400 -2 100 -41 400 104 500 204 100 10 500
Zmiana stanu gotówki -211 700 -1 054 500 573 300 200 600 -16 200 -1 833 600 1 764 200
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 975 200 853 200 1 323 700 407 000 791 700 996 700 853 800
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -184 200 -93 900 -116 000 -205 400 -274 200 -267 400 -283 100
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 5 700 -253 600 -91 000 44 300 -574 200 -2 164 800 593 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 035 900 -1 778 100 -666 000 5 900 -484 900 -249 900 369 500