Tapestry Inc (TPR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(1 lip 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 741 500 953 200 2 007 700 1 434 400 1 233 800 1 250 000 3 083 600
Inwestycje krótkoterminowe 491 000 374 100 432 600 188 500 246 600 194 700 132 000
Należności 211 500 252 300 200 200 193 300 298 100 314 100 268 000
Zapasy 919 500 994 200 734 800 736 900 778 300 673 800 469 700
Pozostałe aktywa obrotowe 491 000 374 100 432 600 188 500 246 600 194 700 132 000
Aktywa obrotowe razem 2 363 500 2 573 800 3 375 300 2 553 100 2 556 800 2 432 600 3 953 300
Inwestycje długotrminowe 4 753 300 4 691 500 5 007 100 5 371 100 4 320 500 4 245 700 1 878 300
Rzeczowe aktywa trwałe 564 500 544 400 678 100 775 200 938 800 885 400 691 400
Wartość firmy 1 227 500 1 241 500 1 297 300 1 301 100 1 516 200 1 484 300 480 500
Wartości niematerialne 1 360 100 1 366 600 1 373 400 1 379 400 1 711 900 1 732 900 340 800
Pozostałe aktywa trwałe 182 100 209 500 161 700 102 400 134 100 118 800 120 000
Aktywa razem 7 116 800 7 265 300 8 382 400 7 924 200 6 877 300 6 678 300 5 831 600

Pasywa

w tys. USD

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(1 lip 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 416 900 520 700 445 200 130 800 243 600 264 300 194 600
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 25 000 31 200 0 711 500 800 700 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 844 600 916 900 980 600 899 800 673 600 673 200 559 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 286 500 1 468 800 1 425 800 1 742 100 918 000 938 200 753 800
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 635 800 1 659 200 1 590 700 1 587 900 1 601 900 1 599 900 1 579 500
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 343 000 347 800 376 800 362 900 609 900 689 400 433 100
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 839 000 4 979 800 5 123 100 5 647 800 3 363 900 3 433 700 2 829 700
Akcje zwykłe 236 400 264 300 277 900 278 600 289 400 285 400 280 600
Zyski (straty) zatrzymane -1 216 800 -1 166 200 -158 500 -992 700 291 600 119 000 107 700
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 277 800 2 285 500 3 259 300 2 276 400 3 513 400 3 244 600 3 001 900
Pasywa razem 7 116 800 7 265 300 8 382 400 7 924 200 6 877 300 6 678 300 5 831 600