Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -94 594 15 566 -34 382 -24 753 -122 611 -73 033
Amortyzacja 14 330 13 845 10 451 6 072 5 821 6 866
Zmiana stanu należności 3 992 28 530 35 610 11 392 14 400 9 621
Zmiana stanu zapasów 42 566 4 830 14 648 29 177 -7 097 5 798
Zmiana stanu gotówki -6 910 138 875 308 478 47 431 114 848 -39 359
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 50 464 111 359 -24 669 -41 905 -8 319 -66 136
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -34 097 -14 180 -27 408 -19 541 -2 986 -5 718
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 33 168 -186 876 -296 056 -56 955 -90 739 2 782
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 16 877 51 932 314 438 24 207 117 184 32 376