Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 467 912 616 901 623 811 484 936 176 458 129 027 14 179
Inwestycje krótkoterminowe 16 585 7 241 8 433 6 383 4 025 3 769 2 191
Należności 105 555 114 717 110 725 82 195 46 585 35 193 20 793
Zapasy 157 937 111 117 68 551 63 721 49 073 19 896 26 993
Pozostałe aktywa obrotowe 16 585 7 241 8 433 6 383 4 025 3 769 2 191
Aktywa obrotowe razem 747 989 849 976 811 520 637 235 276 141 187 885 64 156
Inwestycje długotrminowe 204 669 202 809 93 617 79 180 49 969 18 409 31 190
Rzeczowe aktywa trwałe 76 542 68 552 50 386 50 022 32 923 17 151 19 631
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 1 130 1 457
Pozostałe aktywa trwałe 40 336 15 331 7 628 9 385 1 485 128 102
Aktywa razem 952 658 1 052 780 905 137 716 415 326 110 206 294 95 346

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 49 586 55 730 28 032 17 805 17 745 6 824 5 150
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 145 672 109 560 103 824 86 047 81 651 59 464 30 935
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 195 258 165 290 131 856 103 852 99 396 66 288 36 085
Długoterminowe zobowiązania finansowe 285 035 283 232 281 467 202 984 0 0 76 541
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 45 161 40 792 34 780 27 360 17 672 8 731 11 868
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 639 026 612 838 472 025 350 110 131 131 75 019 124 494
Akcje zwykłe 64 969 64 146 63 000 60 990 58 507 48 129 5 677
Zyski (straty) zatrzymane -951 800 -729 189 -634 595 -659 210 -624 828 -600 075 -477 613
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 313 632 439 947 433 112 366 305 194 979 131 275 -29 148
Pasywa razem 952 658 1 052 780 905 137 716 415 326 110 206 294 95 346