Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 623 811 484 936 176 458 129 027 14 179
Inwestycje krótkoterminowe 8 433 6 383 4 025 3 769 2 191
Należności 110 725 82 195 46 585 35 193 20 793
Zapasy 68 551 63 721 49 073 19 896 26 993
Pozostałe aktywa obrotowe 8 433 6 383 4 025 3 769 2 191
Aktywa obrotowe razem 811 520 637 235 276 141 187 885 64 156
Inwestycje długotrminowe 93 617 79 180 49 969 18 409 31 190
Rzeczowe aktywa trwałe 50 386 50 022 32 923 17 151 19 631
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 1 130 1 457
Pozostałe aktywa trwałe 7 628 9 385 1 485 128 102
Aktywa razem 905 137 716 415 326 110 206 294 95 346

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 28 032 17 805 17 745 6 824 5 150
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 103 824 86 047 81 651 59 464 30 935
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 131 856 103 852 99 396 66 288 36 085
Długoterminowe zobowiązania finansowe 281 467 202 984 0 0 76 541
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 34 780 27 360 17 672 8 731 11 868
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 472 025 350 110 131 131 75 019 124 494
Akcje zwykłe 63 000 60 990 58 507 48 129 5 677
Zyski (straty) zatrzymane -634 595 -659 210 -624 828 -600 075 -477 613
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 433 112 366 305 194 979 131 275 -29 148
Pasywa razem 905 137 716 415 326 110 206 294 95 346