Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 702 799 498 830 362 305 183 866 107 601
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 326 584 238 310 168 093 94 044 63 507
Zysk ze sprzedaży brutto 376 215 260 520 194 212 89 822 44 094
Koszty badań i rozwoju 92 054 63 574 45 199 29 227 20 661
Koszty ogólnego zarządu 261 508 204 903 165 735 105 226 86 377
Zysk operacyjny 22 653 -7 957 -16 722 -44 631 -62 944
Koszty odsetek netto 6 040 12 805 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 15 901 -36 282 -24 604 -122 560 -73 025
Podatek dochodowy 335 -1 900 149 51 8
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 15 566 -34 382 -24 753 -122 611 -73 033