Strategic Education Inc (STRA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 065 480 1 131 690 1 027 650 997 137 634 185 454 851
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 065 480 1 131 690 1 027 650 997 137 634 185 454 851
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 379 817 361 345 295 231 272 411 225 501 157 465
Zysk operacyjny 73 992 110 585 135 536 132 455 42 914 52 209
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 642
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 69 569 76 599 113 957 123 724 -19 139 52 646
Podatek dochodowy 22 899 21 512 27 689 42 586 -3 468 32 034
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 46 670 55 087 86 268 81 138 -15 671 20 612