Strategic Education Inc (STRA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 46 670 55 087 86 268 81 138 -15 671 20 612
Amortyzacja 63 124 103 416 109 154 104 861 54 543 18 733
Zmiana stanu należności 11 363 -8 75 -4 171 32 572 2 590
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -52 596 80 353 -259 501 105 714 192 920 26 688
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 126 052 180 527 142 905 202 146 46 867 56 155
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -43 170 -49 433 -46 812 -38 689 -27 547 -18 051
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -31 360 -33 094 -642 192 -38 066 -130 137 -18 051
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -142 360 -67 888 -279 187 -55 820 -21 215 -11 416