Strategic Education Inc (STRA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 222 823 275 419 195 066 454 567 348 853 155 933
Inwestycje krótkoterminowe 43 285 40 777 39 458 18 004 15 814 11 293
Należności 62 953 51 590 51 598 51 523 55 694 23 122
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 43 285 40 777 39 458 18 004 15 814 11 293
Aktywa obrotowe razem 329 061 367 786 286 122 524 094 420 361 190 348
Inwestycje długotrminowe 1 832 690 1 938 090 2 009 680 1 265 310 1 240 670 130 930
Rzeczowe aktywa trwałe 132 845 150 589 158 854 117 029 122 677 73 763
Wartość firmy 1 251 280 1 285 860 1 318 530 732 075 732 540 20 744
Wartości niematerialne 260 541 276 380 326 420 273 011 328 344 0
Pozostałe aktywa trwałe 35 773 36 715 39 133 21 788 19 429 11 971
Aktywa razem 2 161 750 2 305 880 2 295 810 1 789 410 1 661 030 321 278

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 45 826 45 340 64 049 47 503 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 164 118 150 415 136 003 109 245 125 131 69 066
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 209 944 195 755 200 052 156 748 125 131 69 066
Długoterminowe zobowiązania finansowe 101 396 141 630 141 823 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 46 006 47 089 46 055 41 451 51 316 43 015
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 525 957 591 890 547 488 326 698 235 805 112 081
Akcje zwykłe 23 679 23 955 22 633 21 725 15 190 10 678
Zyski (straty) zatrzymane 159 690 174 572 179 646 152 819 118 322 162 006
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 635 790 1 713 990 1 748 320 1 462 710 1 425 220 209 197
Pasywa razem 2 161 750 2 305 880 2 295 810 1 789 410 1 661 030 321 278