Steven Madden Ltd. (SHOO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 216 061 190 678 -18 397 141 311 129 136 117 948
Amortyzacja 20 576 15 208 17 360 21 337 22 482 21 389
Zmiana stanu należności -105 363 113 813 23 078 -11 815 25 543 39 951
Zmiana stanu zapasów -26 461 153 793 -35 476 -351 26 923 -9 500
Zmiana stanu gotówki 26 262 -23 630 -17 456 37 623 21 758 79 631
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 267 883 159 463 44 206 233 780 154 376 157 935
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -16 351 -6 608 -6 562 -18 311 -12 450 -14 775
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 5 517 -3 212 -4 884 -27 748 -11 065 -13 417
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -215 828 -184 653 -57 074 -142 178 -145 810 -90 338