Steven Madden Ltd. (SHOO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 289 798 263 536 287 166 304 622 266 999 245 241
Inwestycje krótkoterminowe 38 842 34 383 31 940 22 724 32 427 49 044
Należności 286 165 391 528 277 715 254 637 266 452 240 909
Zapasy 228 752 255 213 101 420 136 896 137 247 110 324
Pozostałe aktywa obrotowe 38 842 34 383 31 940 22 724 32 427 49 044
Aktywa obrotowe razem 843 557 944 660 698 241 718 879 703 125 645 518
Inwestycje długotrminowe 414 431 410 882 439 520 559 768 369 445 411 643
Rzeczowe aktywa trwałe 40 664 35 790 43 268 65 504 64 807 71 498
Wartość firmy 168 085 167 995 168 265 171 349 148 112 148 538
Wartości niematerialne 101 192 112 093 115 191 162 709 143 311 151 304
Pozostałe aktywa trwałe 12 471 4 974 6 002 4 506 3 894 4 410
Aktywa razem 1 257 990 1 355 540 1 137 760 1 278 650 1 072 570 1 057 160

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 130 542 136 766 73 904 61 706 79 802 66 955
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 190 366 298 424 162 012 219 565 144 887 139 657
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 320 908 435 190 235 916 281 271 224 689 206 612
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 10 166 16 364 10 322 17 103 29 158 38 015
Udziały niekontrolujące 12 310 8 440 13 783 12 723 8 868 6 111
Zobowiązania razem 426 435 543 444 361 175 450 146 266 756 254 340
Akcje zwykłe 76 021 78 442 78 635 79 577 81 664 82 736
Zyski (straty) zatrzymane 1 571 120 1 421 070 1 279 550 1 310 410 1 217 520 1 135 700
Akcje własne -1 224 310 -1 075 430 -952 271 -905 688 -803 920 -697 996
Kapitał własny 831 553 812 098 776 586 828 501 805 814 802 821
Pasywa razem 1 257 990 1 355 540 1 137 760 1 278 650 1 072 570 1 057 160