Steven Madden Ltd. (SHOO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 122 010 1 866 140 1 201 810 1 787 160 1 653 610 1 546 100
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 248 170 1 098 640 737 273 1 101 140 1 037 570 968 357
Zysk ze sprzedaży brutto 873 836 767 497 464 541 686 017 616 038 577 741
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 281 644 247 649 49 563 180 864 167 965 156 525
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 -2 548
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 5 417 14 259
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 282 320 242 068 -29 985 181 226 177 340 172 327
Podatek dochodowy 65 103 49 609 -11 704 39 504 46 841 53 189
Udziały niekontrolujące 1 156 1 781 116 411 1 363 1 190
Zysk (strata) netto 216 061 190 678 -18 397 141 311 129 136 117 948