Repligen Corp. (RGEN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 185 959 128 291 59 926 21 411 16 617 28 353
Amortyzacja 50 985 38 447 27 067 20 868 15 778 10 507
Zmiana stanu należności -1 173 46 031 27 717 7 919 8 015 11 676
Zmiana stanu zapasów 53 783 89 469 40 193 12 569 3 259 14 308
Zmiana stanu gotówki -80 356 -113 478 188 900 334 570 20 063 31 979
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 172 083 119 016 62 625 67 216 32 770 17 451
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -133 346 -71 276 -26 344 -18 504 -10 635 -5 454
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -233 236 -221 169 -201 385 -205 308 -14 037 -98 246
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -13 337 961 305 916 484 867 3 407 129 945