Repligen Corp. (RGEN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 801 536 670 534 366 260 270 245 194 032 141 236
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 345 830 279 280 156 634 119 099 86 531 67 050
Zysk ze sprzedaży brutto 455 706 391 254 209 626 151 146 107 501 74 186
Koszty badań i rozwoju 43 936 34 274 20 182 19 450 15 821 8 672
Koszty ogólnego zarządu 215 829 183 866 119 621 95 613 65 692 51 509
Zysk operacyjny 195 941 173 114 69 823 36 083 25 988 14 005
Koszty odsetek netto 1 162 12 714 12 133 9 292 6 709 6 441
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 219 140 153 543 59 217 26 151 21 436 7 248
Podatek dochodowy 33 181 25 252 -709 4 740 4 819 -21 105
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 185 959 128 291 59 926 21 411 16 617 28 353