Repligen Corp. (RGEN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 670 534 366 260 270 245 194 032 141 236
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 279 280 156 634 119 099 86 531 67 050
Zysk ze sprzedaży brutto 391 254 209 626 151 146 107 501 74 186
Koszty badań i rozwoju 34 274 20 182 19 450 15 821 8 672
Koszty ogólnego zarządu 183 866 119 621 95 613 65 692 51 509
Zysk operacyjny 173 114 69 823 36 083 25 988 14 005
Koszty odsetek netto 12 714 12 133 9 292 6 709 6 441
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 153 543 59 217 26 151 21 436 7 248
Podatek dochodowy 25 252 -709 4 740 4 819 -21 105
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 128 291 59 926 21 411 16 617 28 353