Repligen Corp. (RGEN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 523 458 603 814 717 292 528 392 193 822 173 759
Inwestycje krótkoterminowe 120 136 25 949 18 676 5 917 3 901 2 281
Należności 116 247 117 420 71 389 43 672 35 753 27 738
Zapasy 238 277 184 494 95 025 54 832 42 263 39 004
Pozostałe aktywa obrotowe 120 136 25 949 18 676 5 917 3 901 2 281
Aktywa obrotowe razem 998 118 931 677 902 382 641 828 275 739 242 782
Inwestycje długotrminowe 1 526 540 1 426 680 1 000 500 758 285 498 882 500 737
Rzeczowe aktywa trwałe 190 673 124 964 66 870 48 455 32 180 22 417
Wartość firmy 855 513 860 362 618 305 468 413 326 735 327 333
Wartości niematerialne 353 676 337 274 287 100 212 552 135 438 144 753
Pozostałe aktywa trwałe 815 615 573 238 174 6 234
Aktywa razem 2 524 660 2 358 350 1 902 890 1 400 110 774 621 743 519

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 27 554 36 203 16 880 11 425 10 489 7 282
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 284 615 255 258 243 737 0 103 488 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 92 027 83 801 58 339 36 888 15 865 17 929
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 404 196 375 262 318 956 48 313 129 842 25 211
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 232 767 0 99 250
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 55 373 97 053 1 324 2 326 4 125 2 343
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 613 958 608 287 373 737 340 345 159 053 151 971
Akcje zwykłe 55 460 55 015 52 554 48 343 43 767 38 234
Zyski (straty) zatrzymane 397 272 194 060 65 769 5 843 -15 568 -31 508
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 910 700 1 750 070 1 529 150 1 059 770 615 568 591 548
Pasywa razem 2 524 660 2 358 350 1 902 890 1 400 110 774 621 743 519