Pilgrim`s Pride Corp. (PPC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 745 930 31 000 94 757 455 924 247 945 694 579
Amortyzacja 403 110 380 824 337 104 287 230 279 657 277 792
Zmiana stanu należności -829 637 230 137 10 044 201 070 32 930 247 346
Zmiana stanu zapasów -1 161 130 216 865 -24 742 224 016 -95 551 441 808
Zmiana stanu gotówki -454 334 -119 963 287 056 -77 818 -243 124 461 182
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 669 863 326 459 724 247 666 521 491 650 801 321
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -487 110 -381 671 -354 762 -348 120 -348 666 -339 872
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -445 252 -1 323 710 -327 002 -717 061 -338 891 -992 072
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -232 014 901 311 -136 708 -34 526 -384 246 466 395