Pilgrim`s Pride Corp. (PPC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 400 988 427 661 547 624 260 568 338 386 581 510
Inwestycje krótkoterminowe 211 092 237 565 183 039 131 695 112 023 102 550
Należności 1 255 580 1 042 610 812 473 802 429 601 359 568 429
Zapasy 1 990 180 1 575 660 1 358 790 1 383 540 1 159 520 1 255 070
Pozostałe aktywa obrotowe 211 092 237 565 183 039 131 695 112 023 102 550
Aktywa obrotowe razem 3 891 620 3 305 950 2 902 710 2 598 240 2 234 660 2 516 290
Inwestycje długotrminowe 5 364 150 5 607 250 4 571 790 4 504 130 3 696 540 3 732 360
Rzeczowe aktywa trwałe 2 940 850 2 917 810 2 657 490 2 592 060 2 161 700 2 095 150
Wartość firmy 1 227 940 1 337 250 1 005 240 973 750 949 750 1 001 890
Wartości niematerialne 846 020 963 243 589 913 596 053 564 128 617 163
Pozostałe aktywa trwałe 41 574 32 410 24 780 36 325 16 717 18 165
Aktywa razem 9 255 770 8 913 200 7 474 500 7 102 360 5 931 200 6 248 650

Pasywa

w tys. USD

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 506 290 1 323 260 931 925 899 332 767 853 709 311
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 120 079 103 385 131 890 124 659 99 880 103 797
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 943 796 964 183 873 765 624 164 428 490 639 414
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 570 170 2 390 820 1 937 580 1 648 160 1 296 220 1 452 520
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 166 430 3 191 160 2 255 550 2 276 030 2 295 190 2 635 620
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 71 007 101 736 148 761 104 831 82 782 96 359
Udziały niekontrolujące 12 462 11 854 11 586 10 397 9 785 9 505
Zobowiązania razem 6 414 960 6 336 120 4 910 740 4 576 700 3 921 400 4 402 500
Akcje zwykłe 239 766 243 652 245 944 249 401 248 945 248 738
Zyski (straty) zatrzymane 1 749 500 1 003 570 972 569 877 812 421 888 173 943
Akcje własne -544 687 -345 134 -345 134 -234 892 -231 994 -231 758
Kapitał własny 2 840 810 2 577 080 2 563 760 2 525 660 2 009 800 1 846 160
Pasywa razem 9 255 770 8 913 200 7 474 500 7 102 360 5 931 200 6 248 650