Penumbra Inc (PEN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 5 284 -15 702 48 458 6 601 4 657
Amortyzacja 16 408 12 891 8 104 6 168 3 781
Zmiana stanu należności 19 332 8 707 24 005 23 889 10 136
Zmiana stanu zapasów 43 977 66 535 37 251 20 840 21 889
Zmiana stanu gotówki -9 957 75 443 -11 500 -13 702 85 838
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 9 502 -33 242 26 652 28 808 12 691
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -21 180 -24 756 -22 109 -9 603 -12 532
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -21 735 -104 149 -12 711 -385 -77 653
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 836 134 917 8 959 9 815 104 359