Penumbra Inc (PEN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 289 187 188 030 254 875 264 832 189 389 200 889 214 591
Inwestycje krótkoterminowe 36 424 30 279 29 155 18 735 14 852 12 200 14 735
Należności 201 768 203 384 133 940 114 608 105 901 81 896 58 007
Zapasy 388 023 334 006 263 504 219 527 152 992 115 741 94 901
Pozostałe aktywa obrotowe 36 424 30 279 29 155 18 735 14 852 12 200 14 735
Aktywa obrotowe razem 915 402 755 699 681 474 617 702 463 134 410 726 382 234
Inwestycje długotrminowe 640 903 615 187 562 776 205 281 202 767 104 280 94 433
Rzeczowe aktywa trwałe 72 691 65 015 58 856 48 169 51 812 35 407 30 899
Wartość firmy 166 270 166 046 166 388 8 372 7 656 7 813 8 178
Wartości niematerialne 71 056 81 161 90 618 10 639 25 407 27 245 23 778
Pozostałe aktywa trwałe 56 972 46 116 49 261 46 770 42 870 875 1 016
Aktywa razem 1 556 300 1 370 890 1 244 250 822 983 665 901 515 006 476 667

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 27 155 26 679 13 421 14 109 15 111 8 176 6 757
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 231 1 920 1 713 1 331 4 165 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 121 758 116 333 108 063 90 492 71 772 57 886 44 825
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 151 144 144 932 123 197 105 932 91 048 66 062 51 582
Długoterminowe zobowiązania finansowe 23 680 24 865 26 523 27 066 26 748 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 5 308 3 276 3 558 3 233 11 245 22 358 24 677
Udziały niekontrolujące 0 0 0 -3 710 -279 175 0
Zobowiązania razem 377 361 372 028 290 323 181 485 180 009 92 766 76 259
Akcje zwykłe 38 401 37 842 36 764 35 767 34 751 34 138 32 978
Zyski (straty) zatrzymane 134 858 43 904 45 906 40 622 57 522 9 064 1 996
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 178 940 998 858 953 927 641 498 485 892 422 240 400 408
Pasywa razem 1 556 300 1 370 890 1 244 250 822 983 665 901 515 006 476 667