Penumbra Inc (PEN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 058 520 847 133 747 590 560 412 547 405 444 938 333 764
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 375 879 311 926 272 208 222 237 175 441 152 405 116 622
Zysk ze sprzedaży brutto 682 643 535 207 475 382 338 175 371 964 292 533 217 142
Koszty badań i rozwoju 84 423 79 407 104 552 90 049 51 723 36 165 31 661
Koszty ogólnego zarządu 506 454 449 718 378 331 287 068 272 733 226 385 184 316
Zysk operacyjny 91 766 6 082 -7 501 -38 942 47 508 29 983 1 165
Koszty odsetek netto -6 099 -137 -938 -1 267 -2 854 -2 964 -2 653
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 79 650 3 892 -10 502 -38 018 50 135 -1 493 1 046
Podatek dochodowy -11 304 5 894 -13 125 -18 761 3 131 -4 403 -3 611
Udziały niekontrolujące 0 0 -2 661 -3 555 -1 454 -3 691 0
Zysk (strata) netto 90 954 -2 002 5 284 -15 702 48 458 6 601 4 657