MYR Group Inc (MYRG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 008 540 2 498 290 2 247 390 2 071 160 1 531 170 1 403 320
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 664 580 2 173 310 1 971 540 1 857 000 1 364 110 1 278 310
Zysk ze sprzedaży brutto 343 962 324 981 275 853 214 158 167 060 125 004
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 222 424 207 208 188 535 156 674 118 737 98 611
Zysk operacyjny 112 529 115 462 83 732 53 635 46 480 25 894
Koszty odsetek netto 3 376 1 729 4 554 6 221 3 628 2 599
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 114 204 116 306 81 385 50 442 43 068 24 640
Podatek dochodowy 30 823 31 300 22 626 14 228 11 774 3 486
Udziały niekontrolujące 0 -4 0 -1 476 207 0
Zysk (strata) netto 83 381 85 010 58 759 37 690 31 087 21 154