MYR Group Inc (MYRG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 51 040 82 092 22 668 12 397 7 507 5 343
Inwestycje krótkoterminowe 357 764 281 717 226 544 236 335 179 700 12 734
Należności 481 487 384 581 387 472 390 452 288 427 361 659
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 357 764 281 717 226 544 236 335 179 700 12 734
Aktywa obrotowe razem 890 291 748 390 636 684 639 184 475 634 379 736
Inwestycje długotrminowe 508 567 372 702 359 175 368 687 273 121 224 052
Rzeczowe aktywa trwałe 233 175 196 092 185 114 185 344 161 892 148 084
Wartość firmy 115 847 66 065 66 065 66 060 56 588 46 994
Wartości niematerialne 87 557 49 054 51 365 54 940 33 266 10 852
Pozostałe aktywa trwałe 37 747 36 542 31 300 34 663 20 051 17 954
Aktywa razem 1 398 860 1 121 090 995 859 1 007 870 748 755 603 788

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 315 323 200 744 162 580 192 107 139 480 110 383
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 6 201 1 039 4 699 9 872 4 800 1 086
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 345 436 296 816 276 121 194 835 139 525 77 095
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 666 960 498 599 443 400 396 814 283 805 188 564
Długoterminowe zobowiązania finansowe 37 792 3 464 25 039 157 425 87 625 81 589
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 67 286 62 077 64 059 51 328 35 463 33 144
Udziały niekontrolujące 0 0 4 4 1 480 0
Zobowiązania razem 838 658 601 990 566 571 643 400 425 771 316 749
Akcje zwykłe 16 760 16 838 16 684 16 587 16 441 16 273
Zyski (straty) zatrzymane 404 908 355 007 270 480 212 219 174 736 143 241
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 560 200 519 102 429 288 364 471 322 984 287 039
Pasywa razem 1 398 860 1 121 090 995 859 1 007 870 748 755 603 788