MYR Group Inc (MYRG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 83 381 85 010 58 759 37 690 31 087 21 154
Amortyzacja 58 170 46 205 46 453 44 516 39 913 38 576
Zmiana stanu należności 96 906 -2 891 -2 980 102 025 -73 232 36 116
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -31 052 59 424 10 271 4 890 2 164 -18 503
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 167 484 137 228 175 167 64 899 84 789 -9 198
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -77 056 -52 361 -44 355 -57 828 -50 704 -30 843
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -185 726 -49 299 -40 926 -133 497 -93 203 -26 501
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -9 272 -28 095 -124 296 73 356 10 642 16 889