Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 169 900 2 125 500 1 858 300 1 594 800 1 791 000 1 807 600 1 675 700
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 662 800 1 660 500 1 411 800 1 189 400 1 350 400 1 346 200 1 208 500
Zysk ze sprzedaży brutto 507 100 465 000 446 500 405 400 440 600 461 400 467 200
Koszty badań i rozwoju 21 200 20 400 19 500 19 900 20 300 22 700 23 700
Koszty ogólnego zarządu 206 000 192 100 186 200 176 500 187 500 178 600 182 400
Zysk operacyjny 279 900 252 500 240 800 209 000 232 800 260 100 261 100
Koszty odsetek netto 59 200 43 900 37 200 38 200 43 200 45 900 43 400
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 112 000 158 400 205 100 140 200 159 200 207 600 192 400
Podatek dochodowy 23 700 32 100 36 600 24 400 22 800 34 400 -6 600
Udziały niekontrolujące 4 200 4 100 4 100 3 400 3 700 4 200 3 900
Zysk (strata) netto 84 100 122 200 164 400 112 400 132 700 169 000 195 100