Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 858 300 1 594 800 1 791 000 1 807 600 1 675 700
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 411 800 1 189 400 1 350 400 1 346 200 1 208 500
Zysk ze sprzedaży brutto 446 500 405 400 440 600 461 400 467 200
Koszty badań i rozwoju 19 500 19 900 20 300 22 700 23 700
Koszty ogólnego zarządu 186 200 176 500 187 500 178 600 182 400
Zysk operacyjny 240 800 209 000 232 800 260 100 261 100
Koszty odsetek netto 37 200 38 200 43 200 45 900 43 400
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 205 100 140 200 159 200 207 600 192 400
Podatek dochodowy 36 600 24 400 22 800 34 400 -6 600
Udziały niekontrolujące 4 100 3 400 3 700 4 200 3 900
Zysk (strata) netto 164 400 112 400 132 700 169 000 195 100