Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 321 500 252 800 304 400 371 800 243 200 212 600 214 900
Inwestycje krótkoterminowe 53 000 64 900 58 600 44 600 46 500 37 200 35 000
Należności 399 100 404 000 367 800 369 000 376 200 387 300 383 000
Zapasy 325 400 348 800 297 700 248 200 253 300 239 200 219 300
Pozostałe aktywa obrotowe 53 000 64 900 58 600 44 600 46 500 37 200 35 000
Aktywa obrotowe razem 1 099 000 1 070 500 1 028 500 1 033 600 919 200 876 300 852 200
Inwestycje długotrminowe 2 247 600 2 331 100 2 345 700 2 175 800 2 193 400 2 210 800 2 118 200
Rzeczowe aktywa trwałe 986 800 1 050 400 1 049 100 1 039 600 1 052 800 1 102 900 1 061 300
Wartość firmy 913 600 914 800 907 500 808 500 807 400 812 400 779 300
Wartości niematerialne 231 000 241 900 251 600 195 800 203 000 214 100 196 500
Pozostałe aktywa trwałe 100 200 83 100 97 000 106 600 107 200 55 100 55 500
Aktywa razem 3 346 600 3 401 600 3 374 200 3 209 400 3 112 600 3 087 100 2 970 400

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 188 700 193 800 196 100 148 300 163 400 169 100 179 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 103 400 134 200 80 800 1 000 103 300 108 500 10 100
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 165 200 174 600 142 900 146 500 131 800 104 300 120 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 457 300 502 600 419 800 295 800 398 500 381 900 310 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 911 100 928 100 936 200 933 200 824 300 907 800 959 800
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 152 200 177 300 250 600 318 000 274 600 215 300 262 100
Udziały niekontrolujące 34 700 33 700 40 200 37 900 31 900 31 800 27 400
Zobowiązania razem 1 694 600 1 822 100 1 834 900 1 748 600 1 709 900 1 733 600 1 718 700
Akcje zwykłe 32 500 32 700 33 600 34 200 35 000 35 300 35 200
Zyski (straty) zatrzymane 2 360 600 2 284 600 2 168 900 2 011 300 1 905 700 1 769 100 1 607 200
Akcje własne -845 300 -831 100 -775 100 -700 400 -659 700 -618 700 -597 000
Kapitał własny 1 652 000 1 579 500 1 539 300 1 460 800 1 402 700 1 353 500 1 251 700
Pasywa razem 3 346 600 3 401 600 3 374 200 3 209 400 3 112 600 3 087 100 2 970 400