Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 164 400 112 400 132 700 169 000 195 100
Amortyzacja 94 600 93 900 98 400 94 300 91 000
Zmiana stanu należności -1 200 -7 200 -11 100 4 300 41 700
Zmiana stanu zapasów 49 500 -5 100 14 100 19 900 32 400
Zmiana stanu gotówki -67 400 128 600 30 600 -2 300 24 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 232 400 240 600 238 300 203 600 207 600
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -86 000 -66 800 -65 000 -75 900 -76 700
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -278 600 -78 700 -62 000 -200 000 -77 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 5 600 -43 000 -143 300 4 200 -118 200