Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 84 100 122 200 164 400 112 400 132 700 169 000 195 100
Amortyzacja 95 000 94 200 94 600 93 900 98 400 94 300 91 000
Zmiana stanu należności -4 900 36 200 -1 200 -7 200 -11 100 4 300 41 700
Zmiana stanu zapasów -23 400 51 100 49 500 -5 100 14 100 19 900 32 400
Zmiana stanu gotówki 68 700 -51 600 -67 400 128 600 30 600 -2 300 24 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 233 600 105 700 232 400 240 600 238 300 203 600 207 600
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -93 500 -82 300 -86 000 -66 800 -65 000 -75 900 -76 700
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -91 700 -101 600 -278 600 -78 700 -62 000 -200 000 -77 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -71 700 -34 100 5 600 -43 000 -143 300 4 200 -118 200