Marathon Petroleum Corp (MPC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 178 236 000 120 451 000 69 897 000 124 112 000 96 706 000 75 053 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 151 671 000 110 008 000 65 733 000 110 243 000 85 456 000 58 760 000
Zysk ze sprzedaży brutto 26 565 000 10 443 000 4 164 000 13 869 000 11 250 000 16 293 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 772 000 2 537 000 2 710 000 3 408 000 2 418 000 1 743 000
Zysk operacyjny 19 753 000 3 821 000 -2 589 000 6 072 000 5 175 000 3 653 000
Koszty odsetek netto 1 004 000 1 253 000 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 20 469 000 2 817 000 -13 612 000 4 329 000 4 568 000 3 344 000
Podatek dochodowy 4 491 000 264 000 -2 430 000 1 074 000 962 000 -460 000
Udziały niekontrolujące 1 534 000 1 263 000 -151 000 618 000 826 000 372 000
Zysk (strata) netto 14 508 000 9 736 000 -9 827 000 2 636 000 2 779 000 3 430 000