Marathon Petroleum Corp (MPC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 14 508 000 9 736 000 -9 827 000 2 636 000 2 779 000 3 430 000
Amortyzacja 3 215 000 3 364 000 3 375 000 3 638 000 2 490 000 2 114 000
Zmiana stanu należności 2 443 000 5 274 000 -2 112 000 2 019 000 1 158 000 1 078 000
Zmiana stanu zapasów 772 000 56 000 -2 244 000 406 000 4 287 000 -106 000
Zmiana stanu gotówki 931 000 10 424 000 -1 112 000 -160 000 -1 324 000 2 124 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 16 361 000 4 360 000 2 419 000 9 441 000 6 158 000 6 609 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 420 000 -1 464 000 -2 787 000 -5 374 000 -3 578 000 -2 732 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 623 000 14 797 000 -3 257 000 -6 261 000 -7 670 000 -3 394 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -13 647 000 -14 419 000 -135 000 -3 376 000 222 000 -1 091 000