Marathon Petroleum Corp (MPC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 11 770 000 10 839 000 415 000 1 527 000 1 687 000 3 011 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 168 000 568 000 2 724 000 528 000 646 000 145 000
Należności 13 477 000 11 034 000 5 760 000 7 872 000 5 853 000 4 695 000
Zapasy 8 827 000 8 055 000 7 999 000 10 243 000 9 837 000 5 550 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 168 000 568 000 2 724 000 528 000 646 000 145 000
Aktywa obrotowe razem 35 242 000 30 496 000 28 287 000 20 170 000 18 023 000 13 401 000
Inwestycje długotrminowe 54 662 000 54 877 000 56 871 000 78 386 000 74 917 000 35 646 000
Rzeczowe aktywa trwałe 35 657 000 37 440 000 39 035 000 45 615 000 45 058 000 26 443 000
Wartość firmy 8 244 000 8 256 000 8 256 000 20 040 000 20 184 000 3 586 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 3 081 000 2 400 000 2 637 000 3 374 000 3 777 000 830 000
Aktywa razem 89 904 000 85 373 000 85 158 000 98 556 000 92 940 000 49 047 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 15 312 000 13 700 000 7 803 000 11 623 000 9 366 000 8 297 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 066 000 571 000 2 854 000 711 000 544 000 624 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 642 000 3 627 000 5 006 000 3 813 000 3 306 000 1 557 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 20 020 000 17 898 000 15 663 000 16 147 000 13 216 000 10 478 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 25 634 000 24 968 000 28 730 000 28 127 000 26 980 000 12 322 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 418 000 2 361 000 3 328 000 2 908 000 2 827 000 1 765 000
Udziały niekontrolujące 7 372 000 7 375 000 8 021 000 9 413 000 9 878 000 7 795 000
Zobowiązania razem 62 189 000 59 167 000 62 959 000 64 862 000 57 765 000 35 014 000
Akcje zwykłe 512 000 634 000 649 000 659 000 518 000 507 000
Zyski (straty) zatrzymane 26 142 000 12 905 000 4 650 000 15 990 000 14 755 000 12 864 000
Akcje własne -31 841 000 -19 904 000 -15 157 000 -15 143 000 -13 175 000 -9 869 000
Kapitał własny 27 715 000 26 206 000 22 199 000 33 694 000 35 175 000 14 033 000
Pasywa razem 89 904 000 85 373 000 85 158 000 98 556 000 92 940 000 49 047 000