Lilly(Eli) & Co (LLY)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 6 244 800 5 581 700 6 193 700 8 318 400 3 232 000 -204 100
Amortyzacja 1 522 500 1 547 600 1 323 900 1 232 600 1 609 000 1 567 300
Zmiana stanu należności 431 700 1 198 200 1 387 500 -663 400 942 700 495 900
Zmiana stanu zapasów 423 700 -94 300 789 600 -921 100 -346 500 896 400
Zmiana stanu gotówki -1 696 800 227 300 1 242 800 -5 647 900 52 300 1 995 500
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 084 400 7 260 700 6 499 600 4 836 600 5 524 500 5 615 600
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 854 300 -1 309 800 -1 387 900 -1 033 900 -1 210 600 -1 076 800
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 261 600 -2 762 300 -2 258 900 -8 082 900 1 906 000 -3 783 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 406 700 -4 131 300 -3 137 100 -2 324 500 -5 904 900 142 600