Lilly(Eli) & Co (LLY)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 211 800 3 908 600 3 681 300 2 438 500 8 086 400 8 034 100
Inwestycje krótkoterminowe 2 954 100 2 530 600 2 871 500 2 538 900 2 146 500 1 447 500
Należności 8 558 900 8 127 200 6 929 000 5 541 500 6 204 900 5 262 200
Zapasy 4 309 700 3 886 000 3 980 300 3 190 700 4 111 800 4 458 300
Pozostałe aktywa obrotowe 2 954 100 2 530 600 2 871 500 2 538 900 2 146 500 1 447 500
Aktywa obrotowe razem 18 034 500 18 452 400 17 462 100 13 709 600 20 549 600 19 202 100
Inwestycje długotrminowe 31 455 300 30 353 600 29 171 000 25 576 500 23 358 800 25 778 900
Rzeczowe aktywa trwałe 10 144 000 8 985 100 8 681 900 7 872 900 8 919 500 8 826 500
Wartość firmy 4 073 000 3 892 000 3 766 500 3 679 400 4 347 500 4 370 100
Wartości niematerialne 7 206 600 7 691 900 7 450 000 6 618 000 3 521 000 4 029 200
Pozostałe aktywa trwałe 4 337 000 4 082 700 3 475 400 2 339 100 1 892 400 2 874 300
Aktywa razem 49 489 800 48 806 000 46 633 100 39 286 100 43 908 400 44 981 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 930 600 1 670 600 1 606 700 1 405 300 1 412 300 1 410 700
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 501 100 1 538 300 8 700 1 499 300 1 131 200 3 706 600
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 13 706 500 11 843 800 10 866 200 8 870 600 9 344 600 9 418 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 17 138 200 15 052 700 12 481 600 11 775 200 11 888 100 14 535 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe 14 737 500 15 346 400 16 586 600 13 817 900 11 639 700 9 940 500
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 6 751 400 7 518 400 9 639 800 8 319 700 9 471 500 8 836 700
Udziały niekontrolujące 125 600 175 600 183 600 92 200 1 080 400 75 700
Zobowiązania razem 38 840 000 39 826 800 40 991 500 36 679 200 34 079 700 33 388 800
Akcje zwykłe 901 736 906 963 907 634 931 059 1 027 720 1 052 020
Zyski (straty) zatrzymane 10 042 600 8 958 500 7 830 200 4 920 400 11 395 900 13 894 100
Akcje własne -50 500 -52 700 -55 700 -60 800 -69 400 -75 800
Kapitał własny 10 649 800 8 979 200 5 641 600 2 606 900 9 828 700 11 592 200
Pasywa razem 49 489 800 48 806 000 46 633 100 39 286 100 43 908 400 44 981 000