Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 191 640 3 761 210 3 234 180 2 655 400 3 003 270 3 028 670 2 624 430
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 726 190 2 480 450 2 165 580 1 784 060 1 995 680 2 000 150 1 744 100
Zysk ze sprzedaży brutto 1 465 440 1 280 760 1 068 600 871 341 1 007 590 1 028 520 880 326
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 758 910 656 636 597 109 543 802 621 489 627 697 537 525
Zysk operacyjny 706 535 624 124 471 496 327 539 386 098 400 824 342 801
Koszty odsetek netto 44 371 29 500 22 214 21 973 23 415 17 565 19 432
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 686 866 592 827 324 998 264 040 368 493 368 660 366 236
Podatek dochodowy 141 618 120 603 48 418 57 896 75 410 81 667 118 761
Udziały niekontrolujące 0 0 114 29 -26 -73 -28
Zysk (strata) netto 545 248 472 224 276 466 206 115 293 109 287 066 247 503