Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 234 180 2 655 400 3 003 270 3 028 670 2 624 430
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 165 580 1 784 060 1 995 680 2 000 150 1 744 100
Zysk ze sprzedaży brutto 1 068 600 871 341 1 007 590 1 028 520 880 326
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 597 109 543 802 621 489 627 697 537 525
Zysk operacyjny 471 496 327 539 386 098 400 824 342 801
Koszty odsetek netto 22 214 21 973 23 415 17 565 19 432
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 324 998 264 040 368 493 368 660 366 236
Podatek dochodowy 48 418 57 896 75 410 81 667 118 761
Udziały niekontrolujące 114 29 -26 -73 -28
Zysk (strata) netto 276 466 206 115 293 109 287 066 247 503