Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 276 466 206 115 293 109 287 066 247 503
Amortyzacja 81 146 80 492 81 487 72 346 68 115
Zmiana stanu należności 55 587 -1 162 -22 236 1 606 121 286
Zmiana stanu zapasów 158 661 -12 490 31 919 13 162 93 261
Zmiana stanu gotówki -64 321 57 716 -159 286 -146 977 87 727
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 365 063 351 362 403 185 329 152 334 845
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -62 531 -59 201 -69 615 -71 246 -61 656
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -205 356 -49 213 -2 000 -20 841 -272 027
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -221 940 -246 141 -371 944 -302 130 -135 037