Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 197 150 192 958 257 279 199 563 358 849 505 826
Inwestycje krótkoterminowe 153 660 127 642 100 319 107 621 120 236 123 836
Należności 541 529 429 074 373 487 374 649 396 885 395 279
Zapasy 665 451 539 919 381 258 393 748 361 829 348 667
Pozostałe aktywa obrotowe 153 660 127 642 100 319 107 621 120 236 123 836
Aktywa obrotowe razem 1 557 790 1 289 590 1 112 340 1 075 580 1 237 800 1 373 610
Inwestycje długotrminowe 1 622 760 1 302 710 1 202 110 1 295 630 1 112 030 1 032 940
Rzeczowe aktywa trwałe 544 871 511 744 522 092 529 344 478 801 477 031
Wartość firmy 665 257 430 162 335 593 337 107 281 294 234 582
Wartości niematerialne 202 706 149 393 134 451 177 798 147 946 127 452
Pozostałe aktywa trwałe 187 111 193 097 193 015 237 108 183 590 177 937
Aktywa razem 3 180 550 2 592 310 2 314 450 2 371 210 2 349 820 2 406 550

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 352 079 330 230 256 530 273 002 268 600 269 763
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 93 483 52 730 2 734 34 969 111 2 131
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 407 335 372 945 290 185 255 164 269 471 256 848
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 852 897 755 905 549 449 563 135 538 182 528 742
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 110 400 717 089 715 456 712 302 702 549 704 136
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 166 190 198 686 212 556 212 413 175 517 200 500
Udziały niekontrolujące -99 -193 979 905 650 816
Zobowiązania razem 2 146 410 1 728 200 1 525 180 1 553 040 1 462 880 1 474 910
Akcje zwykłe 58 030 59 309 59 633 61 960 64 886 65 739
Zyski (straty) zatrzymane 3 306 500 2 970 300 2 821 360 2 736 480 2 564 440 2 388 220
Akcje własne -2 488 780 -2 309 940 -2 149 710 -2 041 760 -1 753 920 -1 553 560
Kapitał własny 1 034 140 864 102 789 271 818 172 886 942 931 637
Pasywa razem 3 180 550 2 592 310 2 314 450 2 371 210 2 349 820 2 406 550