Coca-Cola Co (KO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 38 655 000 33 014 000 37 266 000 31 856 000 35 410 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 15 357 000 13 433 000 14 619 000 11 770 000 13 256 000
Zysk ze sprzedaży brutto 23 298 000 19 581 000 22 647 000 20 086 000 22 154 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 12 144 000 9 731 000 12 103 000 10 307 000 12 496 000
Zysk operacyjny 11 154 000 9 850 000 10 544 000 9 779 000 9 658 000
Koszty odsetek netto 1 321 000 1 067 000 383 000 237 000 164 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 12 425 000 9 749 000 10 786 000 8 350 000 6 742 000
Podatek dochodowy 2 621 000 1 981 000 1 801 000 1 623 000 5 560 000
Udziały niekontrolujące 33 000 21 000 65 000 42 000 35 000
Zysk (strata) netto 9 771 000 7 747 000 8 920 000 6 434 000 1 248 000