Coca-Cola Co (KO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 13 663 000 11 631 000 12 625 000 10 914 000 11 175 000 15 964 000 20 675 000
Inwestycje krótkoterminowe 5 235 000 3 240 000 2 994 000 1 916 000 1 886 000 1 962 000 2 000 000
Należności 3 410 000 3 487 000 3 512 000 3 144 000 3 971 000 3 396 000 3 667 000
Zapasy 4 424 000 4 233 000 3 414 000 3 266 000 3 379 000 2 766 000 2 655 000
Pozostałe aktywa obrotowe 5 235 000 3 240 000 2 994 000 1 916 000 1 886 000 1 962 000 2 000 000
Aktywa obrotowe razem 26 732 000 22 591 000 22 545 000 19 240 000 20 411 000 30 634 000 36 545 000
Inwestycje długotrminowe 70 971 000 70 172 000 71 809 000 68 056 000 65 970 000 52 582 000 51 351 000
Rzeczowe aktywa trwałe 9 236 000 9 841 000 9 920 000 10 777 000 10 838 000 8 232 000 8 203 000
Wartość firmy 18 358 000 18 782 000 19 363 000 17 506 000 16 764 000 10 263 000 9 401 000
Wartości niematerialne 14 865 000 14 849 000 15 250 000 11 044 000 10 002 000 7 007 000 7 235 000
Pozostałe aktywa trwałe 5 156 000 4 886 000 5 449 000 5 066 000 4 700 000 2 917 000 3 283 000
Aktywa razem 97 703 000 92 763 000 94 354 000 87 296 000 86 381 000 83 216 000 87 896 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 5 590 000 5 307 000 4 602 000 3 517 000 3 804 000 2 498 000 2 288 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 6 517 000 2 772 000 4 645 000 2 668 000 15 247 000 18 191 000 16 503 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 11 464 000 11 645 000 10 703 000 8 416 000 7 922 000 8 534 000 8 403 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 23 571 000 19 724 000 19 950 000 14 601 000 26 973 000 29 223 000 27 194 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 35 547 000 36 377 000 38 116 000 40 125 000 27 516 000 25 364 000 31 182 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 8 466 000 7 922 000 8 607 000 9 453 000 8 510 000 7 638 000 8 021 000
Udziały niekontrolujące 1 539 000 1 721 000 1 861 000 1 985 000 2 117 000 2 077 000 1 905 000
Zobowiązania razem 71 762 000 68 658 000 71 355 000 67 997 000 67 400 000 66 235 000 70 824 000
Akcje zwykłe 4 323 000 4 328 000 4 315 000 4 295 000 4 276 000 4 259 000 4 272 000
Zyski (straty) zatrzymane 73 782 000 71 019 000 69 094 000 66 555 000 65 855 000 63 234 000 60 430 000
Akcje własne -54 535 000 -52 601 000 -51 641 000 -52 016 000 -52 244 000 -51 719 000 -50 677 000
Kapitał własny 25 941 000 24 105 000 22 999 000 19 299 000 18 981 000 16 981 000 17 072 000
Pasywa razem 97 703 000 92 763 000 94 354 000 87 296 000 86 381 000 83 216 000 87 896 000