Intel Corp. (INTC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 28 338 000 28 413 000 23 895 000 13 123 000 11 650 000 14 002 000
Inwestycje krótkoterminowe 4 667 000 2 130 000 2 745 000 1 713 000 3 162 000 2 908 000
Należności 4 133 000 9 457 000 6 782 000 7 659 000 6 722 000 5 607 000
Zapasy 13 224 000 10 776 000 8 427 000 8 744 000 7 253 000 6 983 000
Pozostałe aktywa obrotowe 4 667 000 2 130 000 2 745 000 1 713 000 3 162 000 2 908 000
Aktywa obrotowe razem 50 407 000 57 718 000 47 249 000 31 239 000 28 787 000 29 500 000
Inwestycje długotrminowe 131 696 000 110 688 000 105 842 000 105 285 000 99 176 000 93 749 000
Rzeczowe aktywa trwałe 80 860 000 63 245 000 56 584 000 55 386 000 48 976 000 41 109 000
Wartość firmy 27 591 000 26 963 000 26 971 000 26 276 000 24 513 000 24 389 000
Wartości niematerialne 6 018 000 7 270 000 9 026 000 10 827 000 11 836 000 12 745 000
Pozostałe aktywa trwałe 11 315 000 6 072 000 4 685 000 4 344 000 3 299 000 2 262 000
Aktywa razem 182 103 000 168 406 000 153 091 000 136 524 000 127 963 000 123 249 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 9 595 000 5 747 000 5 581 000 4 128 000 3 824 000 2 928 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 367 000 4 591 000 2 504 000 3 693 000 1 261 000 1 776 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 18 193 000 17 124 000 16 669 000 14 489 000 11 541 000 12 717 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 32 155 000 27 462 000 24 754 000 22 310 000 16 626 000 17 421 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 37 684 000 33 510 000 33 897 000 25 463 000 25 517 000 25 903 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 8 776 000 9 376 000 9 559 000 9 203 000 9 592 000 7 860 000
Udziały niekontrolujące 1 863 000 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 80 680 000 73 015 000 72 053 000 59 020 000 53 400 000 54 230 000
Akcje zwykłe 4 108 000 4 059 000 4 199 000 4 417 000 4 611 000 4 701 000
Zyski (straty) zatrzymane 70 405 000 68 265 000 56 233 000 53 523 000 50 172 000 42 083 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 101 423 000 95 391 000 81 038 000 77 504 000 74 563 000 69 019 000
Pasywa razem 182 103 000 168 406 000 153 091 000 136 524 000 127 963 000 123 249 000