Hubbell Inc. (HUBB)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 8 388 200 4 186 000 4 591 000 4 481 700 3 668 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 085 200 2 976 700 3 238 300 3 181 300 2 516 900
Zysk ze sprzedaży brutto 2 303 000 1 209 300 1 352 700 1 300 400 1 151 900
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 238 400 676 300 756 100 743 500 648 200
Zysk operacyjny 1 064 600 533 000 596 600 556 900 503 700
Koszty odsetek netto 109 400 60 300 69 400 72 400 44 900
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 918 600 453 500 520 500 467 000 443 100
Podatek dochodowy 176 400 97 500 113 100 100 900 193 200
Udziały niekontrolujące 12 200 4 800 6 500 5 900 6 800
Zysk (strata) netto 796 600 349 900 399 400 358 900 242 300