Hubbell Inc. (HUBB)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 372 900 4 947 900 4 194 100 4 186 000 4 591 000 4 481 700 3 668 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 484 800 3 476 300 3 042 600 2 976 700 3 238 300 3 181 300 2 516 900
Zysk ze sprzedaży brutto 1 888 100 1 471 600 1 151 500 1 209 300 1 352 700 1 300 400 1 151 900
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 849 600 762 500 619 200 676 300 756 100 743 500 648 200
Zysk operacyjny 1 038 500 709 100 532 300 533 000 596 600 556 900 503 700
Koszty odsetek netto 36 700 49 600 54 700 60 300 69 400 72 400 44 900
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 983 300 657 000 459 300 453 500 520 500 467 000 443 100
Podatek dochodowy 217 300 140 200 88 200 97 500 113 100 100 900 193 200
Udziały niekontrolujące 6 200 5 500 6 100 4 800 6 500 5 900 6 800
Zysk (strata) netto 758 000 544 500 398 300 349 900 399 400 358 900 242 300