Hubbell Inc. (HUBB)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 796 600 349 900 399 400 358 900 242 300
Amortyzacja 298 200 157 600 151 000 148 400 99 800
Zmiana stanu należności 715 900 -48 300 -42 400 185 100 10 300
Zmiana stanu zapasów 716 900 -25 700 -18 000 16 300 102 300
Zmiana stanu gotówki 322 300 72 700 -2 000 -191 300 -59 300
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 027 400 648 000 591 600 517 100 379 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -180 400 -88 400 -93 900 -96 200 -79 700
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -144 200 -328 800 -128 900 -1 201 400 -245 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -866 000 -244 200 -471 000 506 500 -214 300