Hubbell Inc. (HUBB)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 758 000 544 500 398 300 349 900 399 400 358 900 242 300
Amortyzacja 149 700 148 500 149 100 157 600 151 000 148 400 99 800
Zmiana stanu należności 43 800 66 300 40 600 -48 300 -42 400 185 100 10 300
Zmiana stanu zapasów 92 200 78 600 54 800 -25 700 -18 000 16 300 102 300
Zmiana stanu gotówki -106 100 159 200 26 700 72 700 -2 000 -191 300 -59 300
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 880 800 636 200 513 700 648 000 591 600 517 100 379 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -165 700 -129 300 -90 200 -88 400 -93 900 -96 200 -79 700
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 380 200 18 100 -72 100 -328 800 -128 900 -1 201 400 -245 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 388 500 -437 100 -433 000 -244 200 -471 000 506 500 -214 300