Hubbell Inc. (HUBB)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 591 200 268 900 196 200 198 200 389 500
Inwestycje krótkoterminowe 133 600 76 700 62 000 69 100 39 600
Należności 1 350 600 634 700 683 000 725 400 540 300
Zapasy 1 324 200 607 300 633 000 651 000 634 700
Pozostałe aktywa obrotowe 133 600 76 700 62 000 69 100 39 600
Aktywa obrotowe razem 3 758 600 1 587 600 1 574 200 1 643 700 1 604 100
Inwestycje długotrminowe 6 804 400 3 497 500 3 328 800 3 228 400 2 116 500
Rzeczowe aktywa trwałe 919 000 519 200 505 200 502 100 458 300
Wartość firmy 3 742 600 1 923 300 1 811 800 1 784 400 1 089 000
Wartości niematerialne 1 363 000 810 600 781 500 819 500 460 400
Pozostałe aktywa trwałe 287 400 173 300 174 600 66 100 51 100
Aktywa razem 10 563 000 5 085 100 4 903 000 4 872 100 3 720 600

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 065 600 378 000 347 700 393 700 326 500
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 19 400 153 100 65 400 56 100 68 100
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 045 400 417 100 431 800 389 500 311 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 130 400 948 200 844 900 839 300 706 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 871 000 1 436 900 1 506 000 1 737 100 987 100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 696 600 404 400 393 100 376 800 355 800
Udziały niekontrolujące 21 800 15 400 13 400 18 300 13 700
Zobowiązania razem 6 103 400 3 015 100 2 955 900 3 091 500 2 086 400
Akcje zwykłe 108 600 54 200 54 400 54 600 54 800
Zyski (straty) zatrzymane 5 120 000 2 393 700 2 279 400 2 064 400 1 892 400
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 4 459 600 2 070 000 1 947 100 1 780 600 1 634 200
Pasywa razem 10 563 000 5 085 100 4 903 000 4 872 100 3 720 600