Hubbell Inc. (HUBB)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 454 800 295 600 268 900 196 200 198 200 389 500
Inwestycje krótkoterminowe 84 300 66 800 76 700 62 000 69 100 39 600
Należności 741 600 675 300 634 700 683 000 725 400 540 300
Zapasy 740 700 662 100 607 300 633 000 651 000 634 700
Pozostałe aktywa obrotowe 84 300 66 800 76 700 62 000 69 100 39 600
Aktywa obrotowe razem 2 021 400 1 879 300 1 587 600 1 574 200 1 643 700 1 604 100
Inwestycje długotrminowe 3 381 200 3 402 200 3 497 500 3 328 800 3 228 400 2 116 500
Rzeczowe aktywa trwałe 528 000 459 500 519 200 505 200 502 100 458 300
Wartość firmy 1 970 500 1 871 300 1 923 300 1 811 800 1 784 400 1 089 000
Wartości niematerialne 669 900 681 500 810 600 781 500 819 500 460 400
Pozostałe aktywa trwałe 146 900 143 700 173 300 174 600 66 100 51 100
Aktywa razem 5 402 600 5 281 500 5 085 100 4 903 000 4 872 100 3 720 600

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 529 900 532 800 378 000 347 700 393 700 326 500
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 700 9 700 153 100 65 400 56 100 68 100
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 553 900 522 700 417 100 431 800 389 500 311 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 088 500 1 065 200 948 200 844 900 839 300 706 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 437 900 1 435 500 1 436 900 1 506 000 1 737 100 987 100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 306 900 348 300 404 400 393 100 376 800 355 800
Udziały niekontrolujące 9 700 10 900 15 400 13 400 18 300 13 700
Zobowiązania razem 3 041 700 3 051 700 3 015 100 2 955 900 3 091 500 2 086 400
Akcje zwykłe 53 700 54 300 54 200 54 400 54 600 54 800
Zyski (straty) zatrzymane 2 705 500 2 560 000 2 393 700 2 279 400 2 064 400 1 892 400
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 360 900 2 229 800 2 070 000 1 947 100 1 780 600 1 634 200
Pasywa razem 5 402 600 5 281 500 5 085 100 4 903 000 4 872 100 3 720 600