Haemonetics Corp. (HAE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Zysk (strata) netto 115 401 43 375 79 469 76 526 55 019 45 572 -26 268
Amortyzacja 93 307 97 747 84 287 110 289 109 418 89 247 89 733
Zmiana stanu należności 19 766 31 821 -37 652 -19 820 33 801 -1 457 -4 410
Zmiana stanu zapasów -33 648 -29 587 52 338 75 939 33 538 -16 130 -10 099
Zmiana stanu gotówki 24 970 67 191 54 994 -32 040 -10 818 40 605 24 441
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 273 058 172 263 108 805 158 217 159 281 220 350 159 738
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -110 191 -96 509 -37 040 -48 758 -118 961 -74 799 -76 135
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -143 788 -86 345 -425 442 -57 176 -116 148 -63 041 -73 313
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -100 364 -15 749 367 452 -131 208 -50 628 -120 643 -60 413