Haemonetics Corp. (HAE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 284 466 259 496 192 305 137 311 169 351 180 169 139 564
Inwestycje krótkoterminowe 46 735 44 132 51 072 30 845 27 406 28 983 40 853
Należności 179 142 159 376 127 555 165 207 185 027 151 226 152 683
Zapasy 259 379 293 027 322 614 270 276 194 337 160 799 176 929
Pozostałe aktywa obrotowe 46 735 44 132 51 072 30 845 27 406 28 983 40 853
Aktywa obrotowe razem 769 722 756 031 693 546 603 639 576 121 521 177 510 029
Inwestycje długotrminowe 1 165 100 1 103 700 1 126 380 663 471 698 646 716 162 728 680
Rzeczowe aktywa trwałe 310 885 258 482 217 559 253 399 343 979 332 156 323 862
Wartość firmy 466 231 467 287 466 444 210 652 210 819 211 395 210 841
Wartości niematerialne 275 771 310 261 365 483 133 106 127 693 156 589 177 540
Pozostałe aktywa trwałe 106 975 63 205 70 882 62 384 11 796 12 061 12 449
Aktywa razem 1 934 820 1 859 730 1 819 920 1 267 110 1 274 770 1 237 340 1 238 710

Pasywa

w tys. USD

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 63 929 58 371 50 293 50 730 63 361 55 265 42 973
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 11 784 214 148 17 016 76 980 27 666 194 259 61 022
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 176 103 169 747 186 186 147 112 144 732 135 179 107 184
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 251 816 442 266 253 495 274 822 235 759 384 703 211 179
Długoterminowe zobowiązania finansowe 754 102 559 441 690 592 305 513 322 454 59 423 253 625
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 74 715 79 876 37 381 37 090 28 780 34 258 22 181
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 116 830 1 110 310 1 088 250 680 001 606 899 484 910 499 099
Akcje zwykłe 50 783 51 047 50 688 50 692 51 533 52 755 51 524
Zyski (straty) zatrzymane 253 168 202 391 157 981 78 512 161 418 266 942 289 916
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 817 997 749 424 731 670 587 109 667 868 752 429 739 610
Pasywa razem 1 934 820 1 859 730 1 819 920 1 267 110 1 274 770 1 237 340 1 238 710