Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 730 300 533 500 276 200 167 800 152 358 205 930
Amortyzacja 89 300 78 900 75 800 71 600 67 070 57 936
Zmiana stanu należności 80 900 -14 400 -67 700 19 259 -35 403 52 172
Zmiana stanu zapasów 283 300 -394 900 -433 600 57 641 80 766 111 478
Zmiana stanu gotówki 33 000 -72 400 63 500 7 868 -12 855 7 795
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 585 900 1 259 900 805 400 370 900 269 978 198 925
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -155 500 -143 600 -103 200 -191 800 -141 033 -215 832
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -484 700 -1 251 700 -74 700 -291 600 -168 001 -312 598
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -67 300 -74 000 -668 100 -67 000 -109 543 121 476