Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 16 222 100 13 481 900 10 851 800 12 043 800 11 601 400 11 123 700
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 13 257 000 11 041 300 9 082 900 10 227 700 9 876 260 9 478 210
Zysk ze sprzedaży brutto 2 965 100 2 440 600 1 768 900 1 816 100 1 725 090 1 645 510
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 783 300 1 477 200 1 169 300 1 358 400 1 273 060 1 226 200
Zysk operacyjny 1 093 400 886 000 523 800 386 100 384 966 361 378
Koszty odsetek netto 104 800 83 400 102 100 136 500 135 680 122 869
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 985 300 800 900 370 300 227 400 205 403 219 003
Podatek dochodowy 231 100 175 500 83 800 53 200 47 631 5 561
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 730 300 533 500 276 200 167 800 152 358 205 930