Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 47 900 14 900 87 300 23 800 15 932 28 787
Inwestycje krótkoterminowe 49 600 81 000 37 800 111 900 82 734 42 062
Należności 477 700 396 800 411 200 478 900 459 641 495 044
Zapasy 1 356 500 1 073 200 1 468 100 1 901 700 1 844 060 1 763 290
Pozostałe aktywa obrotowe 49 600 81 000 37 800 111 900 82 734 42 062
Aktywa obrotowe razem 1 985 300 1 666 200 2 004 400 2 516 300 2 402 370 2 329 190
Inwestycje długotrminowe 4 732 200 4 083 100 3 085 200 3 053 800 2 598 710 2 541 880
Rzeczowe aktywa trwałe 2 128 200 1 957 800 1 608 200 1 547 100 1 347 840 1 318 960
Wartość firmy 1 661 800 1 420 200 997 100 1 008 300 963 925 913 034
Wartości niematerialne 516 300 392 300 232 800 253 500 259 630 285 632
Pozostałe aktywa trwałe 176 800 45 000 37 200 24 800 27 319 24 254
Aktywa razem 6 717 500 5 749 300 5 089 600 5 570 100 5 001 080 4 871 060

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 488 000 457 800 442 600 527 500 419 350 412 981
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 135 500 751 400 1 151 800 1 663 400 1 769 610 1 606 440
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 298 100 334 400 248 400 231 300 197 609 179 066
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 921 600 1 543 600 1 842 800 2 422 200 2 386 560 2 198 490
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 952 200 1 815 300 1 294 700 1 432 100 1 281 490 1 318 180
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 129 800 127 700 153 800 103 600 102 644 105 708
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 480 100 3 924 100 3 639 900 4 314 300 3 905 380 3 746 780
Akcje zwykłe 15 441 17 700 17 800 17 917 19 453 20 420
Zyski (straty) zatrzymane 3 073 600 2 345 900 1 817 900 1 542 400 1 394 820 1 246 320
Akcje własne -1 197 500 -690 400 -492 800 -435 300 -454 380 -290 531
Kapitał własny 2 237 600 1 825 400 1 449 700 1 255 700 1 095 690 1 124 280
Pasywa razem 6 717 500 5 749 300 5 089 600 5 570 100 5 001 080 4 871 060