Ensign Group Inc (ENSG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 224 681 194 652 170 478 110 534 92 364 40 475
Amortyzacja 62 355 55 985 54 571 51 054 47 344 44 472
Zmiana stanu należności -249 030 23 669 -3 923 32 886 11 031 20 635
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -220 217 25 953 173 082 37 164 -15 664 -13 827
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 272 513 275 684 373 351 192 223 210 302 72 952
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -87 545 -69 550 -50 326 -71 541 -54 948 -57 361
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -186 182 -173 907 -58 666 -247 015 -151 211 -106 593
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -32 262 -76 138 137 298 82 884 70 345 18 272