Ensign Group Inc (ENSG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 025 470 2 627 460 2 402 600 2 036 520 2 040 660 1 849 320
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 354 430 2 019 880 1 865 200 1 620 630 1 627 670 1 497 700
Zysk ze sprzedaży brutto 671 034 607 582 537 395 415 896 412 987 351 614
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 158 805 151 761 129 743 110 873 100 307 80 617
Zysk operacyjny 296 825 260 465 223 155 129 180 126 824 94 606
Koszty odsetek netto 8 931 6 849 5 549 13 013 13 119 12 007
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 289 089 258 004 217 606 116 167 115 369 69 278
Podatek dochodowy 64 437 60 279 46 242 23 954 22 841 28 445
Udziały niekontrolujące -29 3 073 886 1 152 164 358
Zysk (strata) netto 224 681 194 652 170 478 110 534 92 364 40 475