Ensign Group Inc (ENSG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 331 711 275 964 250 011 76 929 39 765 55 429
Inwestycje krótkoterminowe 40 982 35 014 27 883 25 167 30 349 47 579
Należności 408 432 328 731 305 062 308 985 276 099 265 068
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 40 982 35 014 27 883 25 167 30 349 47 579
Aktywa obrotowe razem 781 125 639 709 582 956 411 081 348 072 368 076
Inwestycje długotrminowe 2 670 900 2 210 910 1 962 620 1 950 830 833 886 734 357
Rzeczowe aktywa trwałe 992 010 888 434 778 244 767 565 618 874 537 084
Wartość firmy 76 869 60 469 54 469 54 469 80 477 81 062
Wartości niematerialne 6 437 6 379 6 615 6 450 58 602 58 052
Pozostałe aktywa trwałe 98 497 58 980 54 407 67 804 61 087 43 087
Aktywa razem 3 452 020 2 850 620 2 545 580 2 361 910 1 181 960 1 102 430

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 77 087 58 116 50 901 44 973 44 236 39 043
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 3 883 3 760 2 960 2 702 10 105 9 939
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 501 102 461 192 508 538 295 498 214 886 176 839
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 582 072 523 068 562 399 343 173 269 227 225 821
Długoterminowe zobowiązania finansowe 149 269 152 883 112 544 325 217 233 135 302 990
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 116 768 96 443 102 088 63 392 77 256 73 563
Udziały niekontrolujące 1 468 946 150 1 947 11 405 7 662
Zobowiązania razem 2 204 690 1 829 860 1 727 500 1 707 710 591 023 610 036
Akcje zwykłe 54 887 54 486 53 434 53 452 52 016 50 932
Zyski (straty) zatrzymane 946 339 733 992 551 055 391 523 344 901 264 691
Akcje własne -114 626 -83 042 -71 213 -45 296 -38 405 -38 405
Kapitał własny 1 247 330 1 020 770 818 077 654 197 590 935 492 397
Pasywa razem 3 452 020 2 850 620 2 545 580 2 361 910 1 181 960 1 102 430