Elevance Health Inc (ELV)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 155 660 000 136 943 000 120 808 000 103 141 000 91 341 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 13 035 000 10 895 000 8 953 000 1 992 000 0
Zysk ze sprzedaży brutto 142 625 000 126 048 000 111 855 000 101 149 000 91 341 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 17 686 000 15 914 000 17 450 000 13 364 000 14 020 000
Zysk operacyjny 7 135 000 7 048 000 5 999 000 5 614 000 4 862 000
Koszty odsetek netto 851 000 798 000 784 000 746 000 753 000
Pozostałe przychody (koszty) 1 485 000 1 696 000 1 059 000 1 119 000 970 000
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 769 000 7 925 000 6 238 000 5 985 000 5 068 000
Podatek dochodowy 1 750 000 1 830 000 1 666 000 1 178 000 1 318 000
Udziały niekontrolujące -6 000 -9 000 0 0 0
Zysk (strata) netto 6 025 000 6 104 000 4 572 000 4 807 000 3 750 000